فردی انگلیسی وبلاگی راه انداخته و از افراد خواسته هر جا با چیزهایی برخوردند که شباهتی به چهره یا اندام انسان داشت از آن عکس بگیرند و برای او بفرستند. در نتیجه، تاکنون بیش از 6000 نفر تصاویری از این دست را برای وی ارسال کرده اند. جودی اسمیت گفته که این تصاویر را در کتابی منتشر و درآمد آن را به یک موسسه خیریه خواهد داد.

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

شباهت جالب اشیاء به چهره انسانها

اندازه این عکس بزرگتر این سایز نمایش داده شده است، برای مشاهده این عکس در اندازه واقعی آنرا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و سپس مشاهده نمایید.

عکس های جالب و دیدنی و زیبا

عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی و زیبا


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


عکس های جالب و دیدنی سری سه


برگشت به بخش عکس های جالب و زیبا

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :