علاوه بر ماشین های اسپورت و عجیب و غریب، نمایشگاه ژنو امسال میزبان ماشین ها و مدل های مفهمومی سبز و دوست دار محیط زیست بود. امسال همه کس از شرکت های بزرگ گرفته تا تیم های دانشگاهی طرح های خود را اریه کردند. این طرح ها از اجزای بسیار سبک، سوخت های جایگزی و ترکیبی استفاده کرده بودند که توجه خیلی ها به آنها جلب شد. نمونه ای از این ماشین ها هیوندای مدل مفهومی Intrado است که با سیستم سوخت سلولی و هیدروژنی خود می تواند به سرعت 600 کیلومتر در ساعت برسد. مدل های مختلف این ماشین ها را می بینیم.

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

,ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو, تصاویر نمایشگاه ماشین ژنو, تصاویری از ماشین های سبز و بهینه نمایشگاه ژنو,عکس ماشین،گالری عکس ماشین، تصاویر ماشین، تصویر ماشین های گران، عکس خودرو، عکس اتومبیل

تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی زیگیل

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :