فرادید: در حالیکه طی روزهای اخیر ارامنه جهان مراسم یادبود یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه توسط دولت ,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

کشتی بریتانیایی در راه "گالیپولی"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

قایق های متفقین در بندر "چاناق قلعه" در گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

کشتی متفقین در آب های تنگه "داردانل"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال سربازان استرالیا و نیوزلند به "گالیپولی"با کشتی غنیمتی از آلمان

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سربازان فرانسوی در کشتی عازم "گالیپولی"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال اسرای ترک با قایق متفقین

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سربازان و افسران ترک در نبرد گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

قوای ,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

مسلسل ساخت ارتش فرانسه در جبهه نبرد با ,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سنگرهای قوای ایرلندی در نبرد با ,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

دیده بانی سرباز متفقین با دوربین "پریسکوپ"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

افسران و سربازان انگلیسی مشغول بازی با یک قاطر

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسیر ترک در حال آرایش سرباز استرالیایی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

قوای ارتش استرالیا در نبرد "گالیپولی"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال جسد سرباز کشته شده متفقین در نیرد گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

دو سرباز قوای متفق سوار با قاطر

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

چند تن از فرماندهان جنگ در جلسه ای بر روی عرشه کشتی سلطنتی بریتانیا

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سرباز استرالیایی به سرباز مجروح ,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال زخمی های نبرد به پشت خط مقدم

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عبور گاری امدادرسانی از مناطق جنگی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال یکی از مجرحان جنگ به پشت خط مقدم

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

مداوای یکی از مجروحان جنگی در درمانگاه صحرایی متفقین

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

توپخانه متفقین در نبرد گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسرای جنگی ,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسرای جنگی در حال انتقال به پایگاه متفقین در گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسرای ,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

تصویری از یکی از پایگاه متفقین در کالیپولی
منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :